Χρήσιμες Πληροφορίες

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.