Θεματικές Ενότητες

  • Θαλάσσιες Μεταφορές και Διοίκηση Λιμένων ως Κόμβων Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Logistics και Διεθνές Εμπόριο
  • Κλαδικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Τρόφιμα, Φάρμακα, κλπ.)
  • Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες
  • Agrologistics
  • Logistics Eνέργειας
  • Εμπορευματικά Κέντρα / Κόμβοι Διατροπικών (Intermodal) Μεταφορών
  • Βέλτιστες Πρακτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στη Διαχείριση  Εφοδιαστικών Αλυσίδων